ua en

Наукові дослідження у галузях теорії літератури і літературної критики, методології літературознавства, історії російської літератури ХІХ–ХХ ст., історії світової літератури від Давнини до епохи Відродження, порівняльного літературознавства (українсько-польскі суспільно-літературні взаємини), методики викладання літературознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах, літературознавчої бібліографії. Запропонував інтегрований. методологічний підхід до вивчення літературно-художніх явищ, який ґрунтується на синтетичному поєднанні базових засад СМД-методології Г.П.Щедровицького та філософоської герменевтики Г.-Ґ.Ґадамера і уможливлює нейтралізацію у сфері науки про літературу негативних наслідків сцієнтизму та межової спеціалізації наукової діяльності. Розробив теорію просторового тлумачення категорії «жанр» щодо ліричного роду літератури, застосувавши її до теоретичного аналізу феномена філософської лірики у векторі розрізнення компетенції гносеологічних сфер загальної та прикладної теорії літератури. Відстоює ідеї суттєвої інтенсифікації теоретичної сфери літературознавства й організації системної методологічної рефлексії наявних літературознавчих практик як провідного механізму якісної зміни фахового рівня української науки про літературу у кореляції з сучасними досягненнями світової гуманітаристики.

Автор монографій «В поэтическом мире Ф.И.Тютчева» (1997) та «Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства» (2007), навчальних посібників, а також більше 100 наукових студій, що друкувалися в провідних наукових фахових виданнях України («Слово і Час», «Зарубіжна література в школах України», «Collegium», «Вісник Прикарпатського університету. Філологія», «Питання літературознавства», «Русская литература. Исследования», «Записки Наукового товариства імені Шевченка», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки», «Филологические исследования», «Гоголезнавчі студії», Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови й ін.), Росії (санкт-петербурзькому академічному журналі «Русская литература», московському журналі «Новое литературное обозрение», в науковому збірнику «Вестник Томского государственного университета. Филология» й ін.), Польщі (ольштинському науковому збірнику «Acta Polono-Ruthenica», жешівському науковому збірнику «История и современность в русской литературе» й ін.).

Є автором першого і єдиного на даний момент монографічного дослідження історії кафедри світової літератури ПНУ імені Василя Стефаника, яке опублікував брошурою «Історія моєї кафедри» (Івано-Франківськ: Видавець І. Я. Третяк, 2010. — 72 с.).